Kategória -Pályázatok

Részképzési lehetőség

Kedves Hallgatók!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája pályázatot ír ki hallgatók számára az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2018-2019-es tanévre. A hallgatók részképzésre jelentkezhetnek a 2018-2019-es tanév őszi és/vagy tavaszi félévére a külföldi partneregyetemek valamelyikére.
A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és a választható intézmények listája az alábbi linken található az ELTE honlapján:
https://www.elte.hu/content/reszkepzesi-lehetoseg-kulfoldi-partneregyetemen.t.15629.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. február 9. (14:00-ig).

A pályázati anyag kizárólag elektronikus úton nyújtható be az alábbi címre: dora.ehrenberger@rk.elte.hu.

Pro Communitate jelölés

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata tanévenként egy alkalommal Pro Communitate díjat adományozhat két olyan hallgatónak, akik a hallgatók érdekében kifejtett kiemelkedő közösségi tevékenységet végeztek, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek/rendelkeztek.

A Pro Communitate a kar legnevesebb hallgatói kitüntetéseinek egyike, amelyet a Tanévnyitó ünnepségen adnak át a többi kitüntetéssel együtt.

Most tehát eljött az idő, hogy jelöljétek hallgatótársaitokat a Pro Communitate díjra!

Határidő: Május 5.

Ha bármilyen kérdésetek van a díjjal kapcsolatban írjatok a kommunikacio@ajkhok.elte.hu email címre!

 

 

Kultúrális Pályázatok

Kulturális ösztöndíjban a kiemelkedő kulturális tevékenységet végző, valamint kulturális tevékenységet szervező hallgató részesülhet. A kulturális ösztöndíjra elsősorban a Kari Ösztöndíj Bizottságok írhatnak ki pályázatot, így karoktól függően változó, mit támogathatnak az ösztöndíjakkal. Támogatott lehet például a színházlátogatás, a tudományos-szórakoztató rendezvények szervezése, a kifejezetten a hallgatókat megcélzó kulturális tevékenység, a szakmai kirándulás szervezése. A pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokon kívül általában szükséges egy költségtervezet vagy a megtörtént esemény költségeinek igazolása. A támogatás maximum összege a résztvevő hallgatók számától függ.

HALLGATÓI KULTURÁLIS ÉS SZAKMAI PÁLYÁZAT 2017 

Szociális támogatások és közéleti ösztöndíj-pályázati kiírás

Rendszeres szociális támogatás

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb. Ha a minimumpontszámot eléri, kiemelt összeget kaphat, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

 

Alaptámogatás

Az ösztöndíj egy egyösszegű támogatást jelent, mely pályázat útján igényelhető. Alaptámogatásra jogosult lehet, aki fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan hátrányos helyzetű; családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű; gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva. Pályázni a beiratkozást követő első félév elején lehetséges.

 

Rendkívüli szociális támogatás

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, a haláleset, a munkanélkülivé válás, a súlyos baleset vagy a vagyoni kár. Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató kérelme alapján részesülhet.

 

Egyetemi Közéleti ösztöndíj

Közéleti ösztöndíjat a hallgatói és doktorandusz önkormányzat választott tisztségviselője, a tisztség betöltésének idejére, valamint az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphat. A választott tisztségviselők ösztöndíjairól az adott szervezeti egység küldöttgyűlése dönt. Az egyetemi, illetve a kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató közéleti ösztöndíj-pályázatáról – ideértve annak meghirdetését is – a hallgatókból és közalkalmazottakból álló Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság, illetve Kari Ösztöndíj Bizottságok döntenek.

Pályázat politológus hallgatóknak

A Bihari Mihály Alapítvány legfontosabb célja, hogy ösztöndíj nyújtásával támogassa a tehetséges és rászoruló hallgatók tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politikatudományi Intézetében.

Az ösztöndíjra az első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú, 2014 szeptemberében vagy korábban beiratkozott politológus hallgatók pályázhatnak.

Pályázati határidő : elektronikus úton a toth.ildiko@ajk.elte.hu címre 2015. augusztus 23., 23:59:59 óráig beérkezett e-mail útján.

Pályázati feltételek a dokumentumban!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2014 BMA

 

Pályázati felhívás: KHTEÖ és Rendkívüli szociális támogatás

Kedves Hallgatók!

A KHTEÖ pályázatok leadási határideje: 2015. május 15. (péntek) 12 óra

A pályázatokat papír alapon lehet benyújtani, a Hallgatói Önkormányzat Irodájában – nyitvatartási időben (ELTE-ÁJK ’B’ épület – udvar). A pályázás egy erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével lehetséges. Az űrlap letölthető az ajkhok.elte.hu honlapról valamint felvehető a Hallgatói Önkormányzat Irodájában.

 

A 2014-2015. tanév május havi rendkívüli szociális támogatás pályázatának leadási határideje: 2015. 05. 17. (vasárnap) 20 óra.

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés – Kérvények menüpontja alatt (tehát elektronikus formában) nyílik lehetőség. A pályázónak az online felületen elérhető általános pályázati űrlapot kell kitöltenie, valamint a hivatkozott rendkívüli, váratlan, negatív eseményt alátámasztó dokumentumot kell csatolmányként rögzítenie. A pályázat érvényességének feltétele a jövedelemigazolás és a hivatkozott esemény igazolásának csatolása, melynek hiánya formai hiba (a pályázat automatikusan elutasításra kerül).

Üdvözlettel:

Sárhegyi István
Szociális és gazdasági ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK

 

KHTEÖ pályázati kiírás valamint az űrlap letöltése:

A pályázati kiírás

KHTEÖ űrlap

A 2014-2015. tanév május havi rendkívüli szociális támogatás pályázati kiírás:

Rendkívüli szociális támogatás kiírás 2014-2015

 

 

 

Rendkívüli szociális támogatás és KHTEÖ pályázatok

Kedves Hallgatók!

A KHTEÖ pályázatok leadási határideje április 22. (szerda) 16 óra, a rendkívüli szociális támogatás pályázati határideje április 26. (vasárnap) 20 óra.

Üdvözlettel:
Deák Milán

Pályázatok letöltése:
Rendkívüli-szoctám-kiírás-2014-15

khteö-kiírás

khteö-űrlap

ELTE ÁJK HÖK – Tisztségviselői pályázati kiírás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának az alábbi tisztségek elnyerésére az ELTE ÁJK HÖK Alapszabályának (továbbiakban ELTE ÁJK HÖK Asz.) értelmében pályázatot írok ki.

Tisztségek:

  • Elnök
  • Jurátus főszerkesztő

A pályázatok leadási határideje: 2015. április 20. (hétfő) 12 óra (a kari HÖK irodájában, a Választási Bizottsághoz címezve). A küldöttgyűlés tervezett időpontja: 2015. április 20. 18:00 (Budapest, 1053 Kecskeméti utca 10-12. B/12 gyakorló)

Tallár Ákos
elnök

Teljes pályázati kiírás letöltése:
Pályázati kiírás április 20

Kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja, rendkívüli szociális támogatás pályázatok

Kedves Hallgatók!

2015. márciusának 17. napján a következő pályázatok kerülnek kiírásra:

A kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja pályázatainak leadási határideje: március 23. (hétfő) 16 óra, a rendkívüli szociális támogatás pályázatainak leadási határideje: március 23 (hétfő) 20 óra. A határidők jogvesztőek.

Rendkívüli szociális támogatás pályázata 

Kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíja (KHTEÖ) 

Deák Milán
Szociális ügyekért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK