Tantervi reformok

Sziasztok!

A Kari Tanács 2017.03.28-ai ülésén elfogadta az új: jogász mintatantervet, a politikatudomány alapképzés új mintatantervét, a politikatudomány mesterképzés új mintatantervét, a kriminológia mesterképzés új mintatantervét

Az ajánlott tantervek a nyár folyamán elérhetővé válnak a http://www.ajk.elte.hu/oktatas oldalon az A Kar képzései – ajánlott tantervek menüpont alatt.

A tantervi változások felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre a 2017/2018-as tanévtől beiratkozó hallgatókra vonatkozóan, így a korábban beiratkozott hallgatók tanulmányi előmenetelét nem érinti.

A hallgatói önkormányzat aktívan részt vett a jogász illetve politikatudományi képzések tantervi felülvizsgálatának folyamataiban, azok felülvizsgálatának főbb eredményeiről alább olvashattok.

 

——– Jogász mintatantervről ——–

 

Számos Kari sajátosságot és egyéb jogszabályokat kellett figyelembe venni a kialakítása során, ami bizonyos keretet szabott az új tanterveknek. Ettől még igyekeztünk minél több hallgatói érdeket beépíteni. Ha nem is tökéletes, véleményünk szerint egy korrekt és progresszív tanterv állt össze, különösen, ha az előfeltételi rendszer változásait figyeljük, utóbbi tekintetében ugyanis egészen harmad év végéig sikerült az automatikus csúszás lehetőségét megszüntetni.

Röviden a főbb változások:

intenzívebb tételes jogi oktatás az első évben (AJ1. első szemeszterre, AJ2. második szemeszterre, illetve PJ1. második szemeszterre tolódásával)

a jogtörténeti szigorlatok megszűnnek, helyettük kollokviumos teljesítés lesz (RJ, MÁJT, ÖJT)

– a különbség megszűnik az elméleti választható, társadalomtudományi választható, valamint a differenciált alternatív tárgyak között és közös néven választható szakmai ismeretek lesznek, ezzel teljesítésük követése egyszerűbb lesz.

a választható szakmai ismeretek kreditszáma nő, a kínálat kötöttsége megszűnik (lásd diff probléma most, a tantervi kötöttségük miatt csak limitált számban tudnak a tanszékek hirdetni, ez megszűnik, ezáltal nagyobb számú diff lesz a régi tanterv szerint haladónak is és nem lesz értük a mostanihoz hasonló verseny)

Latin 2. helyett idegen nyelvű alapozó szakmai ismeretek kerül bevezetésre

kikerülnek a tantervből a következő tárgyak: Statisztika, Kriminalisztika, Szövetkezeti jog (választható szakmai ismeretként lehet majd tanulni őket)

új tárgyként bekerül: Környezetjog

Szemináriumok száma megkettőződik: AJ1.-ből, RJ1.-ből és RJ2.-ből

Politológia felkerül a hetedik, illetve nyolcadik félévre

Filozófia 1. helyett új tantárgy kerül bevezetésre Társadalomtudományi alapozó tárgy elnevezéssel tematikusan bontott előadásként (értsd, ezen belül lehet járni választható témákra, így lehetőséged van a téged ténylegesen érdeklő területet tanulni, amiben a filozófia is benne van, a további opciók az őszi szemeszterben lesznek pontosítva)

Közigazgatási jog 3. előadásszáma négyről kettőre csökken, a Közigazgatási jog 4. a Társadalomtudományi alapozó (régi filó) tárgyhoz hasonlóan párhuzamos, választható ismeretkörök felvételével lesznek teljesíthetőek

– A Nemzetközi jog a mintatanterv szerinti hetedik félévről a harmadik félévre kerül, összekapcsolódva az Európai közjog és politikával

– A Kötelmi jog oktatása második évre kerül

– A Büntető eljárásjog 1. a hatodik félévről az ötödik félévre kerül, négy előadás helyett két előadás, két szeminárium formájában, míg a Büntető eljárásjog 2. a második szemeszterben négy óra előadás és két óra szeminárium helyett két óra előadás, két óra szeminárium bontásban kerülne oktatásra

– Átalakul a Büntetőjog 5., helyette Büntető eljárásjogi és büntetőjogi komplex szeminárium lesz

– Két hetente egy alkalommal szeminárium lesz Európai Közjog és Politika 1., illetve a Nemzetközi Magánjog 2. tárgyakból

——– Új tanterv általános irányai ——–

 

– A harmad és a negyedév túlterheltsége csökken

– Az előre csúszó tárgyak miatt a hallgatók már első évben megismerkedhetnek több tételes jogi tárggyal is, ami segíti őket az orientációban, továbbá tanulmányaik végére főleg a választható tárgyak kerülnek túlsúlyba, ami a specializációt segíti elő.

– A tanterv előfeltételi rendszere úgy lett kialakítva, hogy nagyobb mozgásteret tegyen lehetővé a hallgatóknak. A jelenleg csúszást okozó előfeltételek át lettek alakítva, az első éven lévő tárgyak nem okoznak automatikus csúszást, illetve a további felsőéves tárgyaknál többségében van lehetőség csúszás nélkül behozni az esetleges tárgyelhagyásokat.

– Az egységes választható szakmai ismeret bevezetésével megszűnnek a választható tárgyaknál a jelenlegi kötöttségek, ezáltal a számuk potenciális növekedése meg tudja szüntetni a mostani merev kínálati rendszert.

– A szemináriumok számának növekedése és a vizsgateher csökkenése egyenletesebb tanulás elosztásához vezet a szemeszterekben (bár ez nem csak tantervi kérdés, mert az évközi számonkérés használata vizsga helyett nem ide tartozik)

– Bár a két AJ és a PJ bizonyára kihívás lesz az elsőéves hallgatóknak, ettől függetlenül, a szemináriumok duplázásával, a két szigorlat kollokviummá alakításával, a tárgyak számszerű csökkenésével és a csúszásnyomás megszüntetésével azt gondoljuk, végeredményben könnyebb lesz az első év (ez persze a tanszékek hozzáállásától is fog függeni).

 

——– Politikatudományi mintatantervekben bevezetett változások ——–

Változtatások BA képzés:

– Társadalomfilozófia egy félévre csökkentése

– Politikai szociológia egy félév

– A mai magyar társadalom egy félév

– új tárgy: A tudományos írás alapjai

– a közgazdaságtan szemináriumok kreditet kapnak

– a Statisztika szeminárium kötelező lesz

– (bár ez nincs benne a táblázatban): Statisztika előadások csak kéthetente lesznek

– Közvéleménykutatás tárgy második szemeszterbe helyezése

– új tárgy: EPG szeminárium

– új tárgy: ÖP szeminárium

– (bár ez nincs benne a táblázatban): az Évfolyamdoga előfeltétele az ÖP1.

– PMPT az ötödik szemeszterbe kerül

– BVK szeminárium kreditet kap

– VR egy félév

– TEP a hatodik szemeszterbe kerül

-pár tárgynál változik a kreditszám

 

Változtatások MA képzés:

– sok tárgy új elnevezést kap

– a szakirányon a legtöbb tárgy kollokvium helyett szeminárium lesz

– megszűnik az Alkotmányos hatalommegosztás intézményei

– megszűnik a Társadalomelmélet

– pár tárgynál változik a kreditszám