A Választási Bizottsághoz Tóth Péter által 2012. szeptember 27.-én benyújtott választási kifogás összefoglalása:

Tóth Péter az ELTE SZMSZ 3/a. az Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának Hallhatói Önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései közt található KSZ. 76 – mely szerint a rendes választásokat a jelölési határidőt megelőzősen legalább 10 nappal kell meghirdetni – megsértése miatt nyújtott be választási kifogást a Választási Bizottsághoz, és kérte a jogellenes választási kiírás megsemmisítését.

A Választási Bizottság az Alapszabály 18. b) pontja szerinti hatáskörében a 22. § szerinti választási kifogások elbírálási rendje szerint járhat el, így a Választási Bizottság választási kifogást az Alapszabály küldöttgyűlési képviselők megválasztására vonatkozó szabályai megsértésére hivatkozással vizsgálhat. A Választási Bizottság a választási kifogást, mivel az Alapszabály választásra vonatkozó szabályainak megsértéséről nem, csak az ELTE SZMSZ megsértéséről tesz említést, az Alapszabály 22. § (5) pontja szerint, a 22. § (4) bekezdés a-b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés (azaz a kiírás által megsértett alapszabályi rendelkezés megjelölésének és annak bizonyítékainak bemutatásának hiánya) miatt szükségképpen érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[fresh_divider style=”dotted”]

A Választási Bizottsághoz G. Szabó Dániel által 2012. szeptember 27.-én benyújtott választási kifogás összefoglalása:
G. Szabó Dániel a választási kiírásban szereplő, a Jurátusban történő bemutatkozás lehetőségének megsértése miatt nyújtott be választási kifogást. Érvelésében kifejtette, hogy a választási kiírás megsértése érinti a szólásszabadságot, a véleményközlés szabadságát és a Jurátus főszerkesztőjének függetlenségét, továbbá jelezte, hogy a lapban személyes véleményét kívánta megjelentetni, s hogy véleménye szerint bemutatkozásának le nem közlése elnöki utasításra történt. Erre hivatkozással kérte a Választási Bizottságot, hogy kötelezze a Jurátus főszerkesztőjét a bemutató szövegének közlésére.

A Választási Bizottság a G. Szabó Dániel által 2012. szeptember 27.-én benyújtott panasz kapcsán az alábbi határozatot hozta: A Választási Bizottság a fent leírt hatáskörében választási kifogást kizárólag az Alapszabály küldöttgyűlési képviselők megválasztására vonatkozó szabályai megsértésére hivatkozással vizsgálhat. Mivel a panasz nem tartalmazta, hogy a kifogásolt cselekmény az Alapszabály mely küldöttgyűlési képviselők megválasztására vonatkozó rendelkezését sérti, továbbá az EHA-kód feltüntetésének hiánya miatt egyéb formai hiányosságban is szenved, a kifogást szükségképpen érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Választási Bizottság ezen felül felhívta a kifogást emelőt, hogy a választási eljáráson túl az Alapszabály egyéb rendelkezéseit sértő cselekményeket – így a Jurátus főszerkesztőjének függetlenségét – illetően az Ellenőrző Bizottsághoz fordulhat panasszal. Az Ellenőrző Bizottság az ügyet később érdemben vizsgálta.

[fresh_divider style=”dotted”]

A Választási Bizottsághoz G. Szabó Dániel által 2012. október 4.-én benyújtott választási kifogás összefoglalása:

A Választási Bizottsághoz benyújtott panasz szerint az egyetemen kihelyezett szóróanyagokon az egyes küldöttgyűlési jelöltek megtévesztő módon használták a Hallgatói Önkormányzat logóját. Az érvelés szerint a HÖK logó feltüntetése azt sugalmazza, hogy a képviselőjelöltek a HÖK hivatalos jelöltjei, így sérül az esélyegyenlőség és a kampány ilyen módja megtévesztő és összeférhetetlen. Ez ügyben G. Szabó Dániel kérte a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértés tényét és tiltsa el a jogsértő magatartás további folytatását, valamint a továbbiakban arra kérte a Választási Bizottságot, hogy vizsgálja meg, ki adott engedélyt a HÖK-logó használatára a képviselőjelölteknek.

A Választási Bizottság ellenőrizte a küldöttgyűlési képviselőjelöltek kampányplakátjait. A kifogásolt plakát kapcsán a VB megállapította, hogy a HÖK-logó használata alkalmas lehet arra, hogy azt a látszatot keltse, hogy a rajta szereplő emberek a HÖK hivatalos jelöltjei. Az Alapszabály 4. § b) szerint a Kar hallgatói érdekképviseletének magas színvonalú biztosítása a HÖK kiemelt feladata, amelynek értelmében a választáson való egyenlő esélyekkel és módon történő indulás lehetőségét kell biztosítani. Ezek alapján a VB megállapítja az Asz. 28. §. megsértését és felhívja a jelölteket a jogsértő magatartás megszüntetésére.

A VB a továbbiakban megállapította, hogy a HÖK logójának felhasználásának engedélyezésének vizsgálata nem tartozik a hatáskörébe, így azzal kapcsolatban nem járt el. Ezzel egyidejűleg a HÖK logó felhasználásának szabályozatlansága, valamint az azzal kapcsolatosan kialakult ítélkezési gyakorlat ellentmondásaira hivatkozással javasolta a használat Alapszabályban történő rendezését.

Vélemény, hozzászólás?