Rendszeres Szociális Támogatás pályázati kiírás

2012/2013. tanév, tavaszi szemeszter

 

A Szociális támogatás elbírálásának szempontjai, PONTRENDSZERE, valamint
A pályázathoz csatolandó igazolások

 

Pályázati határidők:

 • A pályázat leadási határideje: 2013. február 11. (hétfő) 09:00 – február 16. (szombat) 20.00 – elektronikusan, a www.ajkhok.elte.hu/eszoctam oldalon!!!
 • Hiánypótlási időszak: 2013. február 18. (hétfő) 9:00 – február 20. (szerda) 18.00 – elektronikusan, a www.ajkhok.elte.hu/eszoctam oldalon!!!
 • Fellebbezési időszak: 2013. február 21. (csütörtök) 09:00 – február 22. (péntek) 16.00 között! (papír alapon, a HÖK irodáján)
 • A ponthatár meghúzásának várható időpontja: 2013. február 25. (hétfő) (központi értesítéssel, a Hallgatói Önkormányzat megszokott hirdetőfelületein)
[fresh_divider style=”dotted”]

Értesítés:

 • A pályázat elbírálásának eredményéről személyre szóló értesítést küldünk elektronikus formában. Kérjük ezért a pályázót, hogy az adott időszakban fokozottan figyelje a regisztrációkor megadott értesítési címét. Valótlan vagy hibás email cím esetén az értesítés elmarad, valamint hiánypótlási felszólítást sem tudunk küldeni. Ilyen esetben a pályázatot az eredetileg benyújtott igazolások alapján bíráljuk el.

A pályázati kiírásban megjelölt határidők jogvesztőek, azok elmulasztása esetén a hallgató csak rendkívüli körülmények igazolása esetén élhet fellebbezéssel az erre nyitva álló 15 napos határidőn belül.

 • Az e-szoctám rendszerbe minden hallgatónak a pályázat beadási időszakában (február 11-17 között) kell regisztrálnia, és az elektronikus űrlapot kitöltenie! (akik korábbi már alkalommal megtették, azoknak is!)
[fresh_divider style=”dotted”]

Mindenkire kötelező, általános pályázati szabályok:

A pályázati űrlap kitöltésével a hallgató teljes büntetőjogi felellősége tudatában vállalja, hogy az ott feltüntetett adatok és igazolások a valóságot tükrözik, és nincs tudomásában olyan adat, amelynek folytán nem lenne jogosult a támogatás elnyerésére!

A pályázat befogadásához a hiánytalanul kitöltött és véglegesített űrlap benyújtása mellett csatolni kell a személyi igazolvány és a lakcímkártya scannelt képét, valamint MINDEN ESETBEN mellékelni kell az önkormányzati igazolást a kérelmezővel egy háztartásban élőkről és a jövedelemigazolást!!! Ezek hiánya FORMAI HIBA, amely miatt a pályázatot a Kari Ösztöndíj Bizottság nem tudja befogadni, az vizsgálat és hiánypótlási felhívás nélkül, automatikusan elutasításra kerül!

 • A pályázatban a hallgatónak meg kell adnia az EHA-kódját, Neptun-kódját, valamint Képzési kódját. (Neptun>Tanulmányok>Képzés adatok)
 • Négy hónapnál régebbi igazolást (havonta mérhető jövedelem esetén 2 hónapnál) nem áll módunkban elfogadni (kivételt képeznek ez alól a hosszabb időablakos felülvizsgálati rendszerben létező hatósági igazolványok, illetve a nem változó körülmények igazolásai).
 • A pályázat benyújtásakor hivatkozott okokon és elbírálási szempontokon kívül újabbat a hiánypótlási időszak alatt megjelölni már NEM lehet.
[fresh_divider style=”dotted”]

Az elbírálás szempontjai:

 • Állandó lakóhely Budapesttől mért távolsága

(km-ben, LÉGVONALBAN):

1 – 30 km

1 pont

31 – 60 km

2 pont

61 – 120 km

3 pont

121 – 180 km

4 pont

181 – 240 km

5 pont

241 km-

6 pont

A távolság meghatározása egy kötelezően alkalmazandó, az EHÖK által összeállított lista alapján zajlik, mely elérhető a www.ajkhok.elte.hu/eszoctam oldalon. Ennek a használata egységes, így mindenki számára azonos elbírálást jelent.

 

 • Egy főre jutó nettó jövedelem (Ft/hó/fő):

0-25.000 Ft

12 pont

25.001-35.000 Ft

10 pont

35.001-45.000 Ft

8 pont

45.001-55.000 Ft

6 pont

55.001-65.000 Ft

4 pont

65.001-75.000 Ft

2 pont

75001 – 85.000 Ft

0 pont

Jövedelmek: Két hónapnál nem régebbi, az utolsó 3 hónap átlaga alapján kiállított kereseti igazolás. Vállalkozói tevékenységről minden esetben NAV (korábban APEH) igazolás. Minden rubrikába a havi nettó összeget kell beírni. Munkanélküli eltartó esetén munkaügyi központ által kiadott igazolás.

A GYES, a GYED, a családi pótlék, az árvaellátás és az ösztöndíj jellegű juttatások nem számítanak bele az egy főre jutó jövedelembe, de kérjük feltüntetni!

85.000 Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel nem lehet szociális támogatást igényelni!!!

35.001 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén a KÖB bekérheti az elmúlt 3 hónap közműszámláit is!

A pályázat elbírálása során csak azokat az egy háztartásban élő személyeket tudjuk a kérelmező érdekében figyelembe venni, akinek jövedelmi viszonyai tisztázottak, és a megfelelő igazolásokkal alátámasztást nyertek.

A jövedelemigazolás minden esetben az érvényes pályázat feltétele, e nélkül a pályázat elutasításra kerül!

A HÖK fenntartja a jogot az adott bíráló megítélése szerinti bármely egyéb igazolás (pl. eltartók bankszámlakivonata) bekérésére a pályázótól.

[fresh_divider style=”dotted”]
 • A hallgatói normatíva 20%-ára jogosult hallgatók kritériumai és igazolásai:

(a jövedelmet is kérjük igazolja a fent megjelöltek szerint):

●Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul.

Igazolás: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy igazságügyi szakértői bizottság igazolása;

legfeljebb 10 pont

● Rokkant hallgató: Az a hallgató, aki munkaképességét legalább 55%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

Igazolás: rokkantnyugdíjas határozat (csak az 55%-os rokkantságot meghaladó állapotot igazolót fogadjuk el) és nyugdíjas igazolvány és két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj összegét.

legfeljebb 10 pont

 

● Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: Hátrányos helyzetű és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be tanulmányaikat.

Igazolás: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről és a tankötelessé válásának időpontjában a törvényes felügyeletét

ellátó szülők (eltartók) két tanú által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be.

7 pont

 

● Családfenntartó hallgató: az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, vagy aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult.

Igazolás: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről; vagy az ápolási díj megállapításáról szóló határozat és az egy háztartásban élőkről szóló igazolás.

gyermekenként 5 pont

 

● Nagycsaládos hallgató: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.

Igazolás: eltartott, tanuló testvér: iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás (csak nappali tagozat)

Még nem általános iskolás testvér: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat.

Munkanélküli testvér – ellátás nélkül: az, aki nem részesül semminemű munkanélküli ellátásban vagy segélyben, 25 éves korig – esetében a munkaügyi központ igazolása vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata.

testvérenként 2 pont

● Árva hallgató: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Igazolás: halotti anyakönyvi kivonatok és az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét.

8 pont

[fresh_divider style=”dotted”]

 • A hallgatói normatíva 10%-ára jogosult hallgatók igazolásai:

(a jövedelmet is kérjük igazolja)

Hátrányos helyzetű hallgató: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményekről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a (a középiskolai tanulmányok alatti szociális alapon történő) védelembe vétel tényéről.

4 pont

● Gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg: a gyámság megszüntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat.

5 pont

● Félárva hallgató: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Igazolás: halotti anyakönyvi kivonat és az árvaellátás összegéről szóló határozat, amely igazolja az árvaellátás összegét.

4 pont

[fresh_divider style=”dotted”]

Eltartóra vonatkozó igazolások pontértékei:

● Munkanélküli, támogatásban részesül – 1 hónapnál nem régebbi munkaügyi központ igazolása;

2 pont

● Munkanélküli, támogatásban nem részesül – 1 hónapnál nem régebbi munkaügyi központ igazolása;

4 pont

● Gyermekét egyedül neveli, mert elvált – válási határozat;

3 pont

● Gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek – közjegyző előtt tett aláírással hitelesített nyilatkozat és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről;

3 pont

● Öregségi nyugdíjas – két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány;

3 pont

● Rokkantnyugdíjas – rokkantnyugdíjas határozat és két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj összegét és a nyugdíjas igazolvány;

legalább 55% – 3 pont

● Tartósan beteg – szakorvosi igazolás és kezelőorvostól vagy gyógyszerésztől igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről;

0-3 pont az igazolt költségek és a betegség súlyosságának függvényében

[fresh_divider style=”dotted”]

Kérvényezőre vonatkozó igazolások pontértékei:

● Tanuló testvér – iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás;

testvérenként 2-2 pont

● Munkanélküli testvér – önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről és a munkaügyi központ igazolása vagy a testvér közjegyző által hitelesített nyilatkozata (legfeljebb a testvér 25 éves koráig);

testvérenként 1-1 pont

● Fogyatékkal élő testvér – a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiadott igazolás; amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakorvosi vagy az igazságügyi szakértői bizottság igazolása;

testvérenként 3-3 pont

● Még nem általános iskolás testvér – születési anyakönyvi kivonat;

testvérenként 2-2 pont

● Tartósan beteg – kórházi zárójelentés/kontrollpapír és kezelőorvostól vagy gyógyszerésztől igazolás az egy hónapra jutó gyógyszerköltségekről;

0-3 pont az igazolt költségek és a betegség súlyosságának függvényében

● Saját gyermek – születési anyakönyvi kivonat;

gyermekenként 5-5 pont

● Öneltartó – közjegyző előtt tett nyilatkozat és a kereseti/megélhetési forrás feltüntetése (saját kereset, diákhitel, ösztöndíj, stb.) és igazolása, valamint az elmúlt 3 hónap bankszámlakivonata;

4 pont

● Egyéb: az űrlapon eddigiekben nem említett indokokat kérjük külön mellékletben részletezni, és igazolásokkal alátámasztani a leírtakat;

legfeljebb 4 pont

[fresh_divider style=”dotted”]

NEM JOGOSULT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE:

 • Más juttatási alapkar hallgatója (juttatási alapkar: az a kar amelyen államilag támogatott teljes idejű képzést folytat,amennyiben több karon folytat államilag támogatott teljes idejű képzést,abban az esetben az a kar,ahol korábban kezdte meg az államilag támogatott teljes idejű képzést; a Neptun>Saját adatok>Személyes adatok>Juttatási alapkar menüpontja alatt kaphat róla tájékoztatást)
 • Nem államilag támogatott képzési formában tanulmányokat folytató hallgató. (Kivéve azok a hallgatók, akik államilag támogatott képzési formában kezdték meg tanulmányaikat és nem az államilag támogatott félévek száma miatt kerültek át költségtérítéses képzési formára.)
 • Nem nappali képzésben részt vevő hallgató.
 • Abszolutóriumot már megszerzett hallgató, aki a záróvizsgáit már megkezdte.

 

[fresh_one_half]Kari Ösztöndíj Bizottság
ELTE ÁJK HÖK[/fresh_one_half][fresh_one_half_last]Nyitrai Tibor
Szociális alelnök
ELTE ÁJK HÖK[/fresh_one_half_last]

 

Budapest, 2013.02.10.

[fresh_divider style=”dotted”]

A pályázati kiírás letöltése:

Vélemény, hozzászólás?