ELTE ANYANYELVI NAPOK – PROGRAM
Március 7. Csütörtök
Helyszín: ELTE BTK, Kari tanácsterem: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, földszint. (Az ettıl eltérı helyszíneket lásd a programnál!)
10.00 Megnyitó
Dezsı Tamás dékán, ELTE BTK
Juhász Dezsı intézetigazgató, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
10.00– folyamatosan: Kedvezményes könyvvásár (Helyszín: földszinti folyosó)
Elıadások
10.15 Haader Lea: A szent és a profán – avagy egy bajor bencés bejegyzései a XVI. század elején
10.30 Korompay Klára: „Szerelmes nyelvtörténet”
10.45 Terbe Erika: „Ez levél adassék…”
11.00 Kávészünet
11.15 Slíz Mariann: Trisztán és Frodó – Irodalmi eredető keresztneveink
11.30 Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél titkos üzenetei
11.45 Bibor Máté János: Nyelv-Emlék-Tár (Az Egyetemi Könyvtár magyar nyelvemlékei)
12.00 Ebédszünet
14.00– Az Egyetemi Könyvtár magyar nyelvemlékei (Helyszín: ELTE Egyetemi Könyvtár, Ferenciek tere 6.)
Szögi László fıigazgató: Könyvtártúra
Knapp Éva fıtanácsos: Pázmány-kiállítás
Bibor Máté János: Nyelvemlékek karnyújtásnyira (kamarakiállítás)
A kb. másfél órás rendezvényre a csoportok 14.00 és 15.00 órakor indulnak az Egyetemi Könyvtár aulájából.
A programon való részvételhez elızetes regisztráció szükséges! (Amennyiben az idıpontok beteltek, újabb idıpontok nyílnak meg.)
Regisztráció: ean2013kiallitas@gmail.com (Határidı: 2013. március 5.)
16.00–17.30 Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás (Helyszín: II. em., Nyelvészkönyvtár)
a Kommunikáció: internet és média mőhely rendezésében
16.00–17.00 A Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékéhez kapcsolódó diákkörök bemutatkozása
16.00–16.20 Élınyelvi Diákmőhely
16.20–16.40 Névtani Diákmőhely
16.40–17.00 Benkı Loránd Magyar Nyelvtörténeti Diákmőhely
17.00–18.00 „Legyen Ön is nyelvtörténész” – Nyelvtörténeti vetélkedı
18.00–20.00 Vidám mulatság Drámai jelenetek
Dialektus (Népdalok másképp)
Erdélyi és moldvai táncház
***
Március 8. Péntek
Több helyszínen
8.30 Digitális helyesírási verseny (Helyszín: Kari tanácsterem)
10.00 Versmondó verseny (Helyszín: Kari tanácsterem)
10.00 „Szép magyar beszéd, helyes kiejtés” verseny (Helyszín: I. emelet, Dékáni kistanácsterem)
11.00 Nyelvhasználati verseny (Helyszín: IV. emelet, 428. terem)
14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés (III. emelet, 331. terem)
Köszöntet mond Juhász Dezső intézetigazgató
——————————

————————————————————————-
VERSENYFELHÍVÁSOK:
1. Nyelvhasználati versenyAz ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Kommunikáció: internet és média
mőhellyel a 2012–2013-as tanévben az Egyetemi anyanyelvi napok keretében
nyelvhasználati versenyt rendez.
A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A 60 perces, egyfordulós írásbeli verseny a következı fı témakörökbıl áll: szókincs-,
szinonima-, szótárismeret, frazeológiai egységek ismerete és magyarázata (szólások,
közmondások, szállóigék), nyelvhelyesség, irodalmi és sajtónyelvi ismeretek, reflexió a
legújabb nyelvi jelenségekre.
A verseny idıpontja: 2013. március 8. (péntek) 11 óra
A verseny helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A, 428.
Jelentkezési határidı: 2013. március 4. (hétfı) 12 óra
Jelentkezés: a Kommunikáció: internet és média mőhely
Facebook-csoportjában elérhetı őrlapon
https://www.facebook.com/groups/kim.muhely/
VAGY:
e-mailben Balogh Andrea tanszéki demonstrátornál:
balogh.andrea.job@gmail.com2. „Szép magyar beszéd, helyes kiejtés” verseny-

az ELTE Fonetikai Tanszékének rendezésében a 2012/2013-as tanévben is! (1939 óta 72. alkalommal)
A verseny ideje: 2013. március 8. 10.00.
Helye: Múzeum krt. 4/A Dékáni Kistanácsterem.
Jelentkezni lehet:
e-mailben a bona.judit@btk.elte.hu címen.
Jelentkezési határidı: 2013. március 4.
Részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, valamint a legjobbak
képviselhetik az ELTE-t a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett „szép
magyar beszéd” versenyének országos döntıjén
2013 tavaszán.
Versenyfeltételek
A versenyzıknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar
szerzıtıl származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell
felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására
előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat
sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc
felkészülési idı után olvassák fel. A verseny napján az indulók sorszámot
húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák magukkal a szabadon
választott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!
Szempontok a felkészüléshez: bona.judit@btk.elte.hu

3. DIGITÁLIS HELYESÍRÁSI VERSENY

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán az
EGYETEMI ANYANYELVI NAPOKON
a 2012/2013-as tanévben is megrendezzük a digitális helyesírási
versenyt szavazógéppel.
A verseny ideje: 2013. március 8. (péntek) 8.30–10.00 óra
Helye: Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem
Jelentkezési határidı: 2013. március 5. (kedd) 12 óra.
Jelentkezni lehet a metodika@btk.elte.hu címen.
Kérjük jelentkezéskor megadni a versenyzı nevét, szakját,
évfolyamát, ímélcímét és telefonszámát.
A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának
hallgatói.
Antalné dr. Szabó Ágnes
a zsőri elnöke

4. VERSMONDÓ VERSENY

A verseny ideje: 2013. március 8. (péntek) 10.00 óra
Helye: Múzeum krt. 4/A, Kari tanácsterem
Jelentkezni lehet a drhavasjudit@gmail.com címen
a versenyzı szakjának, évfolyamának és elérhetıségének
(e-mail, telefonszám) feltüntetésével.
Jelentkezési határidı: 2013. március 6. 21 óra.
A versenyen részt vehetnek az ELTE minden karának hallgatói.
A versenyzıknek egy kötelezı és egy szabadon választott verset kell
elıadniuk.
A kötelezı vers: Jékely Zoltán: Chaplin-óda címő költeménye.
A szabadon választott mő egy XIX–XX–XXI. századi magyar költı
verse (legfelebb 6 percben). Kérjük, hogy a szabadon választott verset
5 példányban hozzák magukkal a versenyre.
HAVAS JUDIT PhD,
a zsűri elnöke

Vélemény, hozzászólás?