A Tanulmányi Hivatal közleménye a jogász hallgatók jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban:

 

 

Az osztatlan jogász mesterképzés „túlfutó” hallgatóinak a jogviszony megszűnési időpontjának a kérdése évek óta napirenden szereplő tanulmányi adminisztrációs probléma

A kérdéskörre vonatkozó jogszabályokat az alábbiakban foglaljuk össze. Azok értelmezése és a jogviszony végének megállapítása az elmúlt években a Karon a hallgatók érdekeit szolgálva történt, azaz ha a hallgató még rendelkezett finanszírozott (államilag támogatott) félévvel, tovább regisztráltuk egy aktív félévre, és a jogviszony végét ennek a félévnek a végére állítottuk be. Ha a hallgató már költségtérítéses státuszú volt, éppen az állt érdekében, hogy az abszolutórium szerzés évében beállítsuk a jogviszony végét, így nem kell még egy szemeszter költségtérítést fizetnie.

A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) üzembe helyezésével (2014 július) a Neptunban beállított hallgatói adatokat az illetékes minisztérium ellenőrzi (2006-ig visszamenőleg!), és ezt a beállítási gyakorlatot hibásnak ítélte meg. A vonatkozó jogszabályok – értelmezésük szerint – nem engedi meg az abszolutórium utáni regisztrációt, valamennyi így beállított hallgató hibalistán szerepel.

Nem jutunk előrébb azzal sem, ha az új jogszabályok (Nftv., Vhr.) hatályát vitatjuk, hiszen a 2005-ös törvény ebben a kérdésben szó szerint ugyanúgy rendelkezik, mint a 2011-es. Változás tehát nem történt, csupán egy vitatott kérdésre született értelmező rendelkezés az új Vhr-ben.

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

59. § (2) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

56. § (2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után – egymást követően – vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell biztosítani.

(3) Ha a hallgató a (2) bekezdés szerinti záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti a végbizonyítvány feltételeit, akkor a felsőoktatási intézmény a hallgató képzésének végdátumaként a (2) bekezdés szerinti félév záróvizsga-időszak utolsó napját állapítja meg. Ezen hallgatók esetében az adott felsőoktatási intézményben – a párhuzamos képzésben résztvevők kivételével – a képzés végdátumával az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma megegyezik.

 

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

76. § (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,

d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján.